magický obrázok krajiny na otvorenej knihe so psom lampou a na ceste s písmenami kráča dievča s červeným dáždnikom

Etický kódex poradkyne / lektorky

Len na požiadanie

1. Poradkyňa konzultácie vykonáva iba na požiadanie zo strany klientov.

Jasný kontrakt

2. Poradkyňa vopred informuje svojich klientov o jasne stanovenej a dohodnutej odmene za poskytnuté služby a poradenský proces začína až po uzavretí kontraktu.

Rovnocenný prístup

3. Poradkyňa ku každému človeku pristupuje ako k rovnocennej bytosti.

Dôvera

4. Poradkyňa každú informáciu poskytnutú klientmi považuje za dôvernú.  

Slobodný výber

5. Poradkyňa rešpektuje slobodnú voľbu každého človeka.

Rešpekt

6. Poradkyňa rešpektuje záujmy a ciele svojich klientov, aj keď sú v rozpore s jej vlastným hodnotovým systémom.

Bezpečie

7. Poradkyňa dbá o pocit bezpečia klientov v priestoroch konzultačného strediska.

Rovnoprávnosť

8. Poradkyňa priznáva plné práva svojim klientom bez ohľadu na pohlavie, rasu a vierovyznanie.

Opora

9. Poradkyňa vykonáva poradenské služby iba v čase fyzického zdravia a duševnej pohody.

Profesionálny prístup

10. Poradkyňa vystupuje a pracuje za každých okolností profesionálne.

Efektivita

11. Poradkyňa môže s ohľadom na efektívne riešenie klientovho problému odporučiť ho/ju inému poradcovi/poradkyni.

Súhlas so záznamom

12. Poradkyňa obsah konzultácie zaznamenáva písomne alebo nahráva na audio alebo videozáznam vždy iba zo súhlasom klienta.

Etické zásady pre účastníkov skupinových stretnutí

Naše prezentačné kurzy nie sú iba edukatívne, ale aj sebaskúsenostné a dochádza v nich k zdieľaniu osobných informácií vo dvojiciach, malých skupinkách alebo pred celou skupinou. Pre vytvorenie bezpečia predkladáme pre účastníkov niekoľko zásad, ktoré sa zaväzujú dodržiavať:

Žiadne zdieľanie o iných mimo skupinu

1. Čo sa odohráva na kurze, všetky informácie, ktoré sa o ostatných účastníkoch dozviete, zostáva v skupine. Mimo skupiny môžete zdieľať iba vlastný psychický proces a prežívanie.

Zdieľanie o iných v skupine iba zo súhlasom

2. V práci v dvojiciach alebo v malých skupinkách zdieľate vzájomne súkromné informácie. Zdieľať s ostatnými účastníkmi ich môžete iba so súhlasom dotknutej osoby.

Zdieľanie o sebe pred ostatnými

3. Do akej miery zdieľate osobné informácie pred ostatnými je Vaša slobodná voľba. Máte kedykoľvek právo odmietnuť zdieľať. Dôležité je prevziať  zodpovednosť sám/sama za seba.

Sloboda zúčastňovania sa aktivít

4. Ponúknuté cvičenia, techniky, aktivity a inštrukcie zo strany lektorky môžete slobodne prijať aj odmietnuť, postaviť sa do role pozorovateľov alebo po upovedomení lektorky vzdialiť sa z miestnosti.

Slobodný výber

5.  S kým sa budete zúčastňovať aktivít vo dvojici alebo v skupine je výlučne Vaša voľba.

Dochvíľnosť

6. Oneskorené príchody v priebehu kurzu sú obmedzujúce pre ostatných účastníkov v plnom využití času. Dôležité je dodržiavať začiatok dohodnutého programu.

Fotografické záznamy a videozáznamy

7. Fotografický záznam alebo videozáznam v priebehu kurzu môžete uskutočniť iba so súhlasom lektorky a všetkých účastníkov. Uskutočnený záznam môže slúžiť iba pre vlastné študijné účely alebo pre zdieľanie v skupine. Porušenie pravidla je dôvodom pre vylúčenie.

Zodpovednosť za vlastné prežívanie

8. Sebaskúsenostné kurzy a semináre môžu vyvolať silné prežívanie emócii. Ak ich v priebehu kurzu nedokážete spracovať alebo sa o ne nemôžete pred skupinou podeliť, kontaktujte lektorku a môžete si dohodnúť individuálnu konzultáciu alebo Vám odporučíme iného vhodného odborníka. 

Zodpovednosť za vytvorenie bezpečia v skupine

9. V prípade, že potrebujete tieto pravidlá upraviť alebo doplniť, podeľte sa o podnety v skupine alebo kontaktujte lektorku. Prevezmite za vytvorenie bezpečia v skupine vlastnú zodpovednosť.