tri monitory s číslami

Všeobecné obchodné podmienky

· 1. Základné údaje a vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľom portálov www.numerologia.skwww.numerologia.xyz, www.mystika.sk a www.carodejnica.sk a sprostredkovateľom tovaru (hmotný produkt) a služieb (nehmotný produkt) pre Používateľov a Príjemcov je spoločnosť NUMEROLOGIA.SK, s.r.o., Šišov 194, 956 38 Šišov, IČO: 44820917, DIČ 2022850995, IČ DPH SK 2022850995, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddiely Sro a pod vložkou číslo: 21806/R., Slovenská sporiteľňa, IBAN: SK44 0900 0000 0051 8550 0580, SWIFT(BIC) kód: GIBASKBX

Prevádzkovateľ: je správcom portálov, platca DPH a zabezpečuje zmluvné vzťahy s fyzickými a právnickými osobami, ktoré sú platcami DPH. Ďalej ako Prevádzkovateľ alebo „my“, „nám“, „naše“.

Sprostredkovateľ: predávajúci, zabezpečuje poskytované služby (napr. písomné analýzy, osobné konzultácie, kurzy, software) vyplnené prostredníctvom formulárov na portáloch, je platca DPH, preto k cenám tovaru hand made a nehmotných (digitálnych) produktov informatívneho charakteru a licencií pre Príjemcov na našich stránkach prirátavame DPH. Ďalej ako „Prevádzkovateľ“, „Sprostredkovateľ“ alebo „my“, „nám“, „naše“.
Portál: www.numerologia.skwww.numerologia.xyz, www.mystika.sk a www.carodejnica.sk – Ďalej ako systém, doména, stránka.

Používateľ: návštevník stránok neregistrovaný aj registrovaný cez užívateľský účet. Používateľom je každý, kto využíva služby uvedených portálov, alebo akokoľvek inak príde do kontaktu s údajmi publikovanými v systéme domén. Je dotknutou osobou podľa ochrany osobných údajov v samostatnom dokumente. Ďalej ako „Používateľ“ alebo „vy“, „vám“, „vaše“.

Príjemca: spotrebiteľ, zákazník, kupujúci, klient využívajúci služby informatívneho charakteru a kúpu tovaru z e-shopu cez kontaktné formuláre. Je dotknutou osobou podľa ochrany osobných údajov v samostatnom dokumente. Ďalej ako „Príjemca“, „Kupujúci“ alebo „vy“, „vám“, „vaše“.

Internetový obchod / e-shop / je určený pre Príjemcov – koncových zákazníkov, ale aj veľkoobchodných partnerov. Používateľmi portálov a Príjemcami tovaru a služieb môžu byť fyzické osoby, organizácie, fyzické osoby podnikajúce či právnické osoby.

Objednávka je zmluvný vzťah Prevádzkovateľa alebo Sprostredkovateľa s Používateľom alebo Príjemcom uzatvoreným na diaľku (online) zaškrtnutím checkboxu alebo uzatvorenej osobne na ponúkané služby a tovar.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy uzatvorené prostredníctvom systému a bližšie upravujú práva a povinnosti medzi vami a nami.

·  2. Užívateľský účet

Používanie portálov, bez registrácie a rovnako aj registrácia do užívateľského účtu v systéme na www.numerologia.sk, www.mystika.skwww.carodejnica.sk, je dobrovoľná. Pre prístup do neverejných zón je registrácia nevyhnutná.

Pre registráciu je nutné uviesť minimálne prezývku (nick) a platnú e-mailovú adresu. Po úspešnej registrácii je Používateľovi vytvorený virtuálny účet a na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii je doručená e-mail správa, ktorá obsahuje aktivačný link. Používateľ kliknutím na link aktivuje svoje konto. Ak Používateľ neklikne do 24 hodín od registrácie na link, virtuálny účet nebude aktívny a konto sa zruší.

Zo svojho užívateľského rozhrania môže Používateľ zadaním ďalších údajov (meno a priezvisko, dátum narodenia, hodina a miesto narodenia) vykonávať objednávanie tovaru a služieb a stáva sa Príjemcom. Používateľ aj Príjemca platených služieb a tovaru môže kedykoľvek zmeniť svoje údaje či registráciu zrušiť. Prípadne nám napísať na info@numerologia.sk a registráciu na žiadosť Prevádzkovateľ zruší.

Používateľ portálu pri registrácií súhlasí, že vyplnením registračného formulára udeľuje súhlas s tým, aby predmetné údaje boli uložené a spracúvané systémom a Prevádzkovateľom. Používateľ a Príjemca, ktorý uviedol nepravdivé údaje, nesie plnú zodpovednosť za vzniknuté škody spôsobené Prevádzkovateľovi a Sprostredkovateľovi. Akýkoľvek užívateľský účet vzbudzujúci pohoršenie v rozpore s etickými a morálnymi pravidlami (napr. v diskusnom fóre), neoprávneným zviditeľňovaním sa reklamami a spamom, bude okamžite bez varovania vymazaný.

·  3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy a zmluvné vzťahy

Využívanie platených služieb prostredníctvom formulárov na www.numerologia.sk, www.mystika.sk a www.carodejnica.sk je možné bez registrácie. Pre využívanie platených služieb a kúpu produktov v e-shope na www.numerologia.xyz je nutná registrácia užívateľského účtu.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi vami a nami nastáva vyplnením formuláru na www.numerologia.sk, www.mystika.sk a www.carodejnica.sk a vyplnením registračného formuláru s povinnými údajmi (užívateľské meno, heslo, e-mail) na www.numerologia.xyz. Potvrdením registrácie užívateľského účtu sa v systéme Prevádzkovateľa vytvára užívateľský účet, ktorý umožňuje prístup k objednávke, a teda nákupu produktov – služieb a tovaru, ich platbu, stiahnutie, doručenie a používanie.

Zmluvné vzťahy

Všetky objednávky podané prostredníctvom našich formulárov a nášho e-shopu sú záväznou kúpnou zmluvou. Podaním objednávky (vyplnením a odoslaním objednávkového formuláru, príp. telefonicky alebo e-mailom) Príjemca potvrdzuje, že sa oboznámil s ochranou osobných údajov pri zadávaní objednávky, ako aj s týmito obchodnými podmienkami a s reklamačným poriadkom pri potvrdení objednávky.

Prevádzkovateľ, ktorý prevádzkuje naše stránky, umožňuje Sprostredkovateľovi, aby predával tovar a služby informatívneho charakteru. Platobné operácie za účelom úhrady ceny služieb a tovaru prostredníctvom e-shopu a kontaktných formulárov sa realizujú medzi Príjemcom a Sprostredkovateľom.

Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ má uzatvorený zmluvný vzťah a interný dokument s presne stanovenými technicko-organizačnými podmienkami na sprostredkovanie predaja tovaru a nehmotných služieb – informácií numerologického, tarotového a iného digitálneho charakteru pre Príjemcov – koncových zákazníkov.

Prevádzkovateľ sprostredkúva predaj tovaru a nehmotných služieb – informácií numerologického, tarotového a iného digitálneho charakteru pre Príjemcov – organizácie, fyzické osoby podnikajúce či právnické osoby, ktoré sú platcami DPH a v tomto prípade platia špecifické obchodné podmienky dojednané osobitnou zmluvou s konkrétnym Príjemcom.

Platnosť obchodných podmienok

Obchodné podmienky platia pre všetky objednávky.

Na vzťah medzi vami (Používateľ a Príjemca) a nami (Poskytovateľ, Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ) sa vzťahujú ustanovenia občianskeho zákonníka a obchodného zákonníka.

·  4. Objednanie služieb a tovaru

a) Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku medzi vami a nami. Zmluva je uzatvorená od chvíle, keď Sprostredkovateľ potvrdí prijatie objednávky. Potvrdenie prijatia objednávky môže Sprostredkovateľ oznámiť Príjemcovi elektronicky (e-mailom) alebo telefonicky. Potvrdená objednávka (kúpna zmluva) je uložená u Sprostredkovateľa, zároveň zaslaná e-mailom Príjemcovi a je pre Príjemcu vždy dostupná.

b) Spôsob objednávky

c) Forma objednávky:

 • ústnou formou – osobne a telefonicky
 • zaslaním zrozumiteľnej a jednoznačnej objednávky e-mailom
 • elektronickou objednávkou prostredníctvom internetového obchodu

d) Objednávka musí obsahovať:

 • údaje Príjemcu: meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, hodinu narodenia, prípadne meno a priezvisko, adresu miesta dodania, kontaktné údaje (telefón, e-mail),
 • informácie o službe a tovare: presnú špecifikáciu (názov služby a tovaru, počet, cena),
 • dátum objednávky, spôsob dodania, spôsob úhrady, ceny za objednané služby a tovar.

·  5. Dodacie a platobné podmienky

V súčasnosti služby a tovar zasielame e-mailom alebo poštou na adresu. Na dobierku služby a tovar nezasielame. Úhrada za služby sa realizuje platbou vopred na náš bankový účet alebo poštovou poukážkou či doporučeným listom na adresu spoločnosti Prevádzkovateľa alebo prevádzkových priestorov: NUMEROLOGIA.SK, s.r.o., SNP 1599/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou.

Všetky ceny v našom e-shope sú zmluvné a konečné.

V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať Prevádzkovateľovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

5.1. Platby a doručenie produktov

Objednávky vybavujeme priebežne tak, ako prichádzajú. Objednané produkty vám doručíme:

 • do 3 pracovných dní od prijatia úhrady za expresný príplatok 10 eur písomné analýzy,
 • do 5 pracovných dní od prijatia úhrady programy a korešpondenčné kurzy,
 • do 14 pracovných dní od prijatia úhrady písomné analýzy a tovar a
 • podľa dohody osobné a virtuálne konzultácie, worshopy, semináre, koučingy a kurzy.

O stave objednávky informujeme e-mailom. Po prijatí správy, že objednávka na produkty bola vybavená a zaslaná, je do 24 hodín doručená vám Príjemcovi e-mailom alebo poskytnutím linku na stiahnutie; do 3 dní poštou alebo osobne v prevádzkových priestoroch Poskytovateľa v konkrétnom čase podľa vzájomnej dohody. Cena za doručenie poštou je paušálna sadzba.

5.2. Platba vopred

Platbu vopred môžete uskutočniť prevodom na náš účet IBAN: SK44 0900 0000 0051 8550 0580, SWIFT(BIC) kód: GIBASKBX, názov účtu: NUMEROLOGIA.SK, s.r.o. Dôležitý je variabilný symbol (VS), ktorý predstavuje číslo objednávky a „do správy pre príjemcu v prevodom príkaze“ uveďte Vaše meno alebo názov analýzy. Bez udania VS nemusí byť vaša objednávka korektne vybavená, resp. môže byt vybavená neskôr, nakoľko nemusíme hneď po prijatí úhrady identifikovať platcu. Po úhrade bude objednaný tovar odoslaný podľa dostupnosti tovaru. Služby poskytujeme v dohodnutom termíne, alebo zasielame po vypracovaní analýz a spracovaní licencie na programy.

Pri platbe za služby a tovar bankovým prevodom je faktúra (ktorá slúži zároveň ako dodací list) dodávaná elektronicky ako príloha e-mailu po expedovaní/doručení objednávky.

·  6. Storno objednávky

Pred záväzným potvrdením má Príjemca (Kupujúci) právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a kedykoľvek. Príjemca po záväznom potvrdení môže svoju objednávku vziať späť (stornovať) najneskôr do 14 dní po uskutočnení objednávky, a to e-mailom na adresu info@numerologia.sk, info@numerologia.xyzobjednavka@mystika.sk alebo zlatica@carodejnica.sk. Ak vy ako Príjemca neuhradíte službu do 14 dní od prijatia objednávky, po 21 dňoch bude objednávka automaticky zmazaná.

V prípade tovaru, ak sa už objednaný tovar z akéhokoľvek dôvodu nenachádza na sklade, bude Príjemcovi ponúknutá primeraná alternatíva, alebo môže jednoducho objednaný tovar stornovať.

·  7. Reklamačné podmienky

Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetového obchodu portálu a právnym poriadkom, platným v SR.  Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom alebo nesprávne udanou e-mailovou alebo poštovou adresou vami Príjemcom, ani za poškodenie zavinené doručovateľom.

7.1. Osobitné podmienky pri predaji software na zákazku

Pri nákupe software na zákazku – nehmotného tovaru – sa tieto podmienky rozširujú aj o Licenčnú dohodu zasielanú na e-mail spolu s linkom na program.

Používateľ, ktorý si objednal u predávajúceho prostredníctvom nášho internetového portálu alebo iným spôsobom software, ktorý je vlastným produktom Prevádzkovateľa – program má právo reklamovať čitateľnosť médií a funkčnosť programu, na ktorých mu bol program dodaný a poskytnúť potrebnú súčinnosť – zaslanie informácii o operačnom systéme, konfigurácii počítača alebo iné vyžiadané informácie predávajúcim napr. vyriešenie funkčnosti programu priamo na počítači Príjemcu prostredníctvom internetu, ktoré slúžia ako podklad pre bezporuchové použitie programu na technike u Príjemcu.  Na produkt program-software je Príjemcovi udelená licencia na používanie, nie však vlastnícke právo. Príjemca platí Prevádzkovateľovi za právo používať predmetný program software v rozsahu udelenej licencie. Každým program obsahuje návod a licenčnú dohodu. Neznalosť obsluhy PC techniky zo strany Príjemcu nie je predmetom vrátenia licencie alebo médií a v takomto prípade sa zaväzuje Prevádzkovateľ poskytnúť Príjemcovi potrebnú súčinnosť na prenesenia programov do PC Prijímajúceho napr. prostredníctvom Internetu, navigácie telefonicky, prípadne dohodou. Príjemca berie na vedomie, že táto služba môže byť spoplatnená, ak Prevádzkovateľovi v súčinnosti s ňou vzniknú náklady. Nainštalovaním, prenesením či inou manipuláciou – rozbalením s dodaným programom či už na USB, CD nosičoch alebo zaslaných prostredníctvom Internetu Prijímajúci pristupuje k Licenčnej dohode a zaväzuje sa ju dodržiavať. V prípade objednania a  prijatia USB, CD médií Príjemcom – rozbalením zásielky Príjemca pristupuje k licenčnej dohode, s ktorou sa vopred oboznámil, vrátane všeobecných obchodných podmienok a automaticky má udelené právo na využívanie programov.  Na neodôvodnené vrátenie médií – nosičov po prijatí zásielky (rozbalení) Príjemcom Prevádzkovateľovi za účelom odstúpenia od kúpnej zmluvy po pristúpení k Licenčnej dohode a užívaniu práva na používanie nebude brať Prevádzkovateľ ohľad. Média je možné vrátiť iba za podmienky nerozbalenia zásielky v pôvodnom stave na náklady Príjemcu a zaslaním písomného čestného prehlásenia kupujúceho, že média nepoužil, zásielku nerozbalil. Prevzatím programov prostredníctvom internetu sa odoslaním predmetných programov stáva Príjemca automaticky užívateľom licencie.

Používanie nášho software je možné v rozmedzí poskytnutej licencie. Ak Prevádzkovateľ zistí, že  počítač, na ktorom prevádzkuje Príjemca nelegálny software alebo používa program Prevádzkovateľa nad rámec udelenej licencie napr. predaj, prenájom, kopírovanie, šírenie programu Prevádzkovateľa, môže Prevádzkovateľ žiadať od kupujúceho náhradu škody (Autorský zákon). Taktiež Prevádzkovateľ nezodpovedá za nepripravenosť techniky alebo komplikácie s PC technikou na strane Príjemcu, napr. počítačový vírus, nefunkčné súčasti a pod.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za údaje a dáta na reklamovaných dátových nosičoch a taktiež neberie zodpovednosť za stratu týchto dát. Prijímajúci je vo vlastnom záujme povinný si zálohovať všetky dáta a údaje z pevného disku pred inštaláciou programu.

7.2. Osobitné podmienky pri predaji služieb – súboru informácií

Pri objednaní služieb (súboru informácii a teda nehmotné produkty numerologickej, tarotovej či inej analýzy, korešpondenčného kurzu) Príjemcom od Sprostredkovateľa na základe ukážky súboru informácii na portáli  má právo reklamovať čitateľnosť zaslaného elektronického média alebo elektronického súboru, nie však obsahovú stránku, ktorá je vytvorená podľa metodiky Prevádzkovateľa ako súbor vyžiadaných informácii pre Príjemcu, za ktoré Príjemca platí poplatok, ktorý zohľadňuje náklady Sprostredkovateľa na vytvorenie predmetného súboru. V prípade zaslania informácií poštou je možné nehmotný produkt vrátiť iba za podmienky nerozbalenia zásielky v pôvodnom stave. Nakoľko produkt je nehmotný, digitálny tovar, Sprostredkovateľ nemôže refundovať platbu na základe nespokojnosti s obsahom či jeho prevedením. Ku každému produktu Prevádzkovateľ poskytuje dostatočný popis a ukážku v maximálnej možnej miere. V prípade pocitu, že takéto detaily a informácie sú nedostačujúce, kontaktujte nás so svojou žiadosťou či otázkami pred uskutočnením akejkoľvek platby.

V súvislosti s objednávkou kurzov, seminárov alebo workshopov absolvovaných osobne Poskytovateľ nezodpovedá za odlišnosť poskytovaných služieb od iných typov kurzov u iných poskytovateľov. Táto odlišnosť nemôže byť predmetom reklamácie. Poskytovateľ nezodpovedá za odlišnosť poskytovaných služieb od pôvodných očakávaní alebo navyknutých stereotypov Príjemcu. Táto odlišnosť nemôže byť predmetom reklamácie. V prípade, že sa Príjemca z nejakých dôvodov neriadi na kurze inštrukciami alebo zmešká na kurz Poskytovateľa, výsledné užívateľove zručnosti ani práce nemôžu byť predmetom reklamácie.

Premetom reklamácie kurzov, seminárov alebo workshopov absolvovaných osobne môže byť neposkytnutie služieb Poskytovateľom v dohodnutom termíne. V tom prípade je Poskytovateľ povinný oznámiť túto skutočnosť Príjemcovi ihneď po zistení nečakaných prekážok na strane Poskytovateľa a navrhnúť Príjemcovi dva najbližšie termíny v období dvoch mesiacov od termínu kurzu, o ktorý mal Príjemca záujem.

7.3. Postup reklamácie tovaru

Príjemca je povinný pred prevzatím tovaru (hmotného tovaru – napr. kalendáre, hand made výrobky) zasielaným poštou skontrolovať, či zásielka nie je zjavne poškodená. V prípade poškodenia zásielky je Príjemca povinný hneď skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či tovar vo vnútri nie je dopravou poškodený. Ak dôjde k poškodeniu tovaru, nasleduje reklamácia poštových služieb, ktorú nám musí Príjemca nahlásiť okamžite telefonicky alebo e-mailom, najneskôr však do 24 hodín od doručenia.

Príjemca je oprávnený uplatniť nárok zo záruky telefonicky alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa alebo e-mailom na info@numerologia.sk  alebo osobne na odbernom mieste prevádzkovateľa a to bez zbytočného odkladu. Popis reklamácie musí obsahovať tieto náležitosti:

 • označenie reklamovaného tovaru
 • dôvod reklamácie
 • termín nákupu

Náklady na prepravu hradí Prevádzkovateľ – oznam o prijatí reklamácie bude zaslaný klientovi e-mailom do 3 pracovných dní a vyrozumenie o stave reklamácie do 30 dní odo dňa jej prijatia.

Príjemca je povinný spolu s chybným výrobkom, predložiť faktúru, resp. doklad o zaplatení. Je povinný ďalej pri reklamácii predložiť chybnú vec vrátane jej príslušenstva. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobkov, nesprávnou manipuláciou a skladovaním. V prípade zistenia výrobnej chyby bude tovar vymenený kus za kus, či vrátená peňažná čiastka. Do vrátenej čiastky sa nezapočítava cena poštovného a balného.

·  8. Osobné údaje

Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ údajov o vás evidujú iba tie údaje, ktoré nám sami poskytnete. Zabezpečenie dodania tovarov a služieb bez spracúvania osobných údajov nie je možné. Poskytnutie minimálneho rozsahu údajov je teda požiadavkou, ktorá je potrebná na objednanie, kúpu a doručenie tovaru alebo služby. Osobné údaje dotknutých osôb – Používateľov a Príjemcov – súvisiace s dodaním tovarov a služieb uchovávame po dobu nevyhnutnú na splnenie archivačných povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. príslušné právne predpisy upravujúce povinnosti pri vedení účtovníctva a pod.).

Osobné údaje chránime a spracovávame podľa pravidiel popísaných v samostatnej časti Ochrana osobných údajov.

·  9. Autorský zákon

Obsah portálu je duševným vlastníctvom Prevádzkovateľa. Obsahom webu sa rozumie grafický vzhľad – dizajn, obsahová platforma, logická štruktúra, textový i obrazový materiál a všetky ďalšie informácie a náležitosti stránok. Všetky práva k obsahu sú vyhradené podľa autorského zákona 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.

Autormi stránok sú všetky osoby spolupodieľajúce sa od vzniku a pri údržbe portálu. Pri zasielaní domácich úloh ku kurzom, článkov, hodnotných komentárov či iných písomných dokumentov a obrázkov od nás aj od vás sa na informácie vzťahuje autorský zákon. Prevádzkovateľ preberá niektoré z informácií publikovaných na stránkach z iných zdrojov, ktoré sú v takomto prípade uvedené. Pri vkladaní písomných, obrazových a zvukových dát do komentárov a diskusných fór nesiete vy ako Používateľ  a Príjemca plnú zodpovednosť za to, že dáta nie sú v rozpore s autorským zákonom. Publikovanie a ďalšie šírenie obsahu z týchto stránok bez predošlého písomného súhlasu je zakázané.

Výnimkou sú články zo sekcie „Prečítajte si články“. Články (aj úryvky z nich) je možné šíriť len s aktívnym odkazom na náš portál s textom: „Článok prevzatý z www.numerologia.sk.“ alebo „Článok prevzatý z www.carodejnica.sk.“

Odmietnutie a obmedzenie zodpovednosti

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté priame, nepriame, súvisiace alebo následné škody, straty, resp. iné výdavky spojené s nepovoleným použitím časti alebo celého obsahu tohto portálu.

Informácie publikované na týchto stránkach, vrátane výkladov horoskopov, sú výhradne informačného charakteru. Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií, môže kedykoľvek prevádzať zmeny na internetových stránkach a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré Používateľovi a Prijímateľovi môžu vzniknúť v súvislosti s používaním internetových stránok.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozastaviť činnosť servera, zmeniť vzhľad stránky či ponúkanej služby.

·  10. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu uzavretého na jednej strane medzi Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom a na druhej strane Používateľom a Príjemcom, a sú pre obe strany záväzné.

© 1998-2024 NUMEROLOGIA.SK, s.r.o.

Veríme, že vám systém našich domén poslúži k maximálnej spokojnosti. Nápady a tipy nám môžete zaslať na e-mail info@numerologia.sk.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky meniť.

Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 1. 2009.
Posledná aktualizácia 1.3.2024 v súlade s GDPR.