matrix množstva čísel

Reklamačné podmienky

·  7. Reklamačné podmienky

Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetového obchodu portálu a právnym poriadkom, platným v SR.  Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom alebo nesprávne udanou e-mailovou alebo poštovou adresou vami Príjemcom, ani za poškodenie zavinené doručovateľom.

7.1. Osobitné podmienky pri predaji software na zákazku

Pri nákupe software na zákazku – nehmotného tovaru – sa tieto podmienky rozširujú aj o Licenčnú dohodu zasielanú na e-mail spolu s linkom na program.

Používateľ, ktorý si objednal u predávajúceho prostredníctvom internetového portálu www.numerologia.sk alebo iným spôsobom software, ktorý je vlastným produktom Prevádzkovateľa – program má právo reklamovať čitateľnosť médií a funkčnosť programu, na ktorých mu bol program dodaný a poskytnúť potrebnú súčinnosť – zaslanie informácii o operačnom systéme, konfigurácii počítača alebo iné vyžiadané informácie predávajúcim napr. vyriešenie funkčnosti programu priamo na počítači Príjemcu prostredníctvom internetu, ktoré slúžia ako podklad pre bezporuchové použitie programu na technike u Príjemcu.  Na produkt program-software je Príjemcovi udelená licencia na používanie, nie však vlastnícke právo. Príjemca platí Prevádzkovateľovi za právo používať predmetný program software v rozsahu udelenej licencie. Každým program obsahuje návod a licenčnú dohodu. Neznalosť obsluhy PC techniky zo strany Príjemcu nie je predmetom vrátenia licencie alebo médií a v takomto prípade sa zaväzuje Prevádzkovateľ poskytnúť Príjemcovi potrebnú súčinnosť na prenesenia programov do PC Prijímajúceho napr. prostredníctvom Internetu, navigácie telefonicky, prípadne dohodou. Príjemca berie na vedomie, že táto služba môže byť spoplatnená, ak Prevádzkovateľovi v súčinnosti s ňou vzniknú náklady. Nainštalovaním, prenesením či inou manipuláciou – rozbalením s dodaným programom či už na CD nosičoch alebo zaslaných prostredníctvom Internetu Prijímajúci pristupuje k Licenčnej dohode a zaväzuje sa ju dodržiavať. V prípade objednania a  prijatia CD médií Príjemcom – rozbalením zásielky Príjemca pristupuje k licenčnej dohode, s ktorou sa vopred oboznámil na stránkach www.numerologia.sk, vrátane všeobecných obchodným podmienok a automaticky má udelené právo na využívanie programov.  Na neodôvodnené vrátenie médií – nosičov po prijatí zásielky (rozbalení ) Príjemcom Prevádzkovateľovi za účelom odstúpenia od kúpnej zmluvy po pristúpení k Licenčnej dohode a užívaniu práva na používanie nebude brať Prevádzkovateľ ohľad. Média je možné vrátiť iba za podmienky nerozbalenia zásielky v pôvodnom stave na náklady Príjemcu a zaslaním písomného čestného prehlásenia kupujúceho, že média nepoužil, zásielku nerozbalil. Prevzatím programov prostredníctvom internetu sa odoslaním predmetných programov stáva Príjemca automaticky užívateľom licencie.

Používanie nášho software je možné v rozmedzí poskytnutej licencie. Ak Prevádzkovateľ zistí, že  počítač, na ktorom prevádzkuje Príjemca nelegálny software alebo používa program Prevádzkovateľa nad rámec udelenej licencie napr. predaj, prenájom, kopírovanie, šírenie programu Prevádzkovateľa, môže Prevádzkovateľ žiadať od kupujúceho náhradu škody (Autorský zákon). Taktiež Prevádzkovateľ nezodpovedá za nepripravenosť techniky alebo komplikácie s PC technikou na strane Príjemcu, napr. počítačový vírus, nefunkčné súčasti a pod.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za údaje a dáta na reklamovaných dátových nosičoch a taktiež neberie zodpovednosť za stratu týchto dát. Prijímajúci je vo vlastnom záujme povinný si zálohovať všetky dáta a údaje z pevného disku pred inštaláciou programu.

7.2. Osobitné podmienky pri predaji služieb – súboru informácií

Pri objednaní služieb (súboru informácii a teda nehmotné produkty numerologickej, tarotovej či inej analýzy, korešpondenčného kurzu) Príjemcom od Sprostredkovateľa na základe ukážky súboru informácii na portáli  má právo reklamovať čitateľnosť zaslaného elektronického média alebo elektronického súboru, nie však obsahovú stránku, ktorá je vytvorená podľa metodiky Prevádzkovateľa ako súbor vyžiadaných informácii pre Príjemcu, za ktoré Príjemca platí poplatok, ktorý zohľadňuje náklady Sprostredkovateľa na vytvorenie predmetného súboru. V prípade zaslania informácií poštou je možné nehmotný produkt vrátiť iba za podmienky nerozbalenia zásielky v pôvodnom stave. Nakoľko produkt je nehmotný, digitálny tovar, Sprostredkovateľ nemôže refundovať platbu na základe nespokojnosti s obsahom či jeho prevedením. Ku každému produktu Prevádzkovateľ poskytuje dostatočný popis a ukážku v maximálnej možnej miere. V prípade pocitu, že takéto detaily a informácie sú nedostačujúce, kontaktujte nás so svojou žiadosťou či otázkami pred uskutočnením akejkoľvek platby.

V súvislosti s objednávkou kurzov, seminárov alebo workshopov absolvovaných osobne Poskytovateľ nezodpovedá za odlišnosť poskytovaných služieb od iných typov kurzov u iných poskytovateľov. Táto odlišnosť nemôže byť predmetom reklamácie. Poskytovateľ nezodpovedá za odlišnosť poskytovaných služieb od pôvodných očakávaní alebo navyknutých stereotypov Príjemcu. Táto odlišnosť nemôže byť predmetom reklamácie. V prípade, že sa Príjemca z nejakých dôvodov neriadi na kurze inštrukciami alebo meškal na kurz Poskytovateľa, výsledné užívateľove zručnosti ani práce nemôžu byť predmetom reklamácie.

Premetom reklamácie kurzov, seminárov alebo workshopov absolvovaných osobne môže byť neposkytnutie služieb Poskytovateľom v dohodnutom termíne. V tom prípade je Poskytovateľ povinný oznámiť túto skutočnosť Príjemcovi ihneď po zistení nečakaných prekážok na strane Poskytovateľa a navrhnúť Príjemcovi dva najbližšie termíny v období dvoch mesiacov od termínu kurzu, o ktorý mal Príjemca záujem.

7.3. Postup reklamácie tovaru

Príjemca je povinný pred prevzatím tovaru (hmotného tovaru – napr. kalendáre, hand made výrobky) zasielaným poštou skontrolovať, či zásielka nie je zjavne poškodená. V prípade poškodenia zásielky je Príjemca povinný hneď skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či tovar vo vnútri nie je dopravou poškodený. Ak dôjde k poškodeniu tovaru, nasleduje reklamácia poštových služieb, ktorú nám musí Príjemca nahlásiť okamžite telefonicky alebo e-mailom, najneskôr však do 24 hodín od doručenia.

Príjemca je oprávnený uplatniť nárok zo záruky telefonicky alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa alebo e-mailom na info@numerologia.sk  alebo osobne na odbernom mieste prevádzkovateľa a to bez zbytočného odkladu. Popis reklamácie musí obsahovať tieto náležitosti:

  • označenie reklamovaného tovaru
  • dôvod reklamácie
  • termín nákupu

Náklady na prepravu hradí Prevádzkovateľ – oznam o prijatí reklamácie bude zaslaný klientovi e-mailom do 3 pracovných dní a vyrozumenie o stave reklamácie do 30 dní odo dňa jej prijatia.

Príjemca je povinný spolu s chybným výrobkom, predložiť faktúru, resp. doklad o zaplatení. Je povinný ďalej pri reklamácii predložiť chybnú vec vrátane jej príslušenstva. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobkov, nesprávnou manipuláciou a skladovaním. V prípade zistenia výrobnej chyby bude tovar vymenený kus za kus, či vrátená peňažná čiastka. Do vrátenej čiastky sa nezapočítava cena poštovného a balného.