digitalizácia cosmosu

Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme Vaše súkromie. Avšak na to, aby sme vám boli schopní poskytnúť všetky služby, potrebujeme vedieť o vás základné informácie. Niektoré z týchto informácií majú povahu osobných údajov.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov, zásadách a právach podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v súvislosti s GDPR (Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) sprostredkovateľom podľa čl. 28 Nariadenia a objednávateľ je prevádzkovateľom podľa čl. 4 bod 7 Nariadenia. Ďalšie podmienky spracúvania osobných údajov si zmluvné strany medzi sebou upravia osobitnou zmluvou uzatvorenou podľa čl. 28 ods. 3 Nariadenia.).
 

Kto je správcom údajov – komu dávate svoj súhlas?

Sme spoločnosť NUMEROLOGIA.SK, s.r.o., Šišov 194, 956 38 Šišov, IČO: 44820917, DIČ 2022850995, IČ DPH SK 2022850995, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddiely Sro a pod vložkou číslo: 21806/R. Pri návšteve našich stránok www.numerologia.skwww.mystika.sk, www.carodejnica.sk, www.numerologia.xyz, ktoré prevádzkujeme, používaní nami poskytovaných služieb v súvislosti s týmito stránkami alebo odoberaním informačných e-mailov, nám dávate k dispozícii svoje osobné údaje. Keďže s nimi ďalej pracujeme a používame ich, tak zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Vaše osobné údaje spracovávame ako Prevádzkovateľ, to znamená, že určujeme, ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberáme Sprostredkovateľov, ktorí nám so spracovaním pomáhajú alebo budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa budete chcieť v priebehu spracovanie údajov na nás obrátiť, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@numerologia.sk  alebo info@mystika.sk.

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov splňujeme všetky zákonné povinnosti  vyžadované platnou legislatívou, špeciálne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • Spracovávame vaše osobné údaje len na základe vášho platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonné povinnosti či udeleného súhlasu
 • Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov
 • Umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR


Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Na našich stránkach poskytujeme bezplatné aj platené služby, ktoré môžete využívať bez registrácie aj po registrácii na váš užívateľský účet. Využívanie platených služieb prostredníctvom formuláru na www.numerologia.sk, www.mystika.sk a www.carodejnica.sk je možné bez registrácie. Pre využívanie platených služieb v e-shope na www.numerologia.xyz je nutná registrácia užívateľského účtu. Údaje získavame z kontaktných formulárov a cookies.

Základné údaje, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie služby na základe zmluvného vzťahu (uzatvorenie zmluvy na diaľku):

1) Zoznam osobných údajov spracúvaných v informačných systémoch pre účely registrácie, vedenia archívu registrovaných užívateľov marketingu  zasielania informačných e-mailov (newsletterov) e-mailom:

 • meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia,
 • nick, kontakty (telefón, e-mail a pod.), kontaktné adresy

Možnosť zasielať newsletter si viete zvoliť individuálne na stránke zadaním svojej e-mailovej adresy. Ak vás e-maily obťažujú, napíšte nám, prosím, e-mail na info@numerologia.sk. Prípadne súhlas so zasielaním noviniek môžete odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

2) Zoznam osobných údajov spracúvaných v e-shope a prostredníctvom kontaktných formulárov pre zaistenie procesu vybavenia objednávky za služby, tovary, konzultácie, kurzu alebo účasť na seminári osobne, e-mailom, alebo telefonicky:

 • pohlavie, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia,
 • meno, priezvisko a titul, číslo občianskeho preukazu, alebo pasu, IČO, ak sa jedná o fyzickú alebo právnickú osobu – podnikateľa,
 • nick, kontakty (telefón, e-mail a pod.), kontaktné adresy, číslo bankového účtu,
 • fotografická dokumentácia – na živých akciách – kurzoch a seminároch,

3) Zoznam osobných údajov pre aplikačný softvér:

 • meno, priezvisko a titul, číslo občianskeho preukazu, alebo pasu, IČO, ak sa jedná o fyzickú alebo právnickú osobu – podnikateľa,
 • číslo bankového účtu, kontakty (telefón, e-mail a pod.), kontaktné adresy

Tieto údaje spracovávame na základe plnenia zmluvy uzatvorenej na diaľku (online) zaškrtnutím checkboxu pod objednávkovým formulárom.

Údaje vo vystavení daňového dokladu k plateným službám spracúvame na základe zákonných povinností vyplývajúcich z daňových zákonov, zákonov o účtovníctve a iných osobitných predpisov.

4) Zoznam osobných údajov spracúvaných v informačných systémoch účtovnícka agenda:

 • meno, priezvisko a titul, národnosť, štátna príslušnosť, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, IČO, ak sa jedná o fyzickú alebo právnickú osobu – podnikateľa,
 • kontakty (telefón, e-mail a pod.), kontaktné adresy,
 • čísla bankových účtov,

Cookies

Informácie o cookies – ich spracovaní, používaní, kontrolovaní a odmietnutí

Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame i niektoré ďalšie informácie – tzv. súbory cookies – potrebné na zabezpečenie korektného fungovania webových stránok, na analytické účely a v prípade vášho súhlasu aj na personalizáciu reklám. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už v úvodnom nastavení. Je to bežné u webových stránok, takže ide o oprávnený záujem Prevádzkovateľa.

Súbor cookies je malý textový súbor na vašom zariadení, ktorý web-stránka ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (na zapamätanie si používateľských nastavení, ako sú prihlasovacie meno, jazyk a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve domény alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Používanie súborov cookie môžete nastaviť, kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia pomocou vášho internetového prehliadača. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači, notebooku či mobile a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve web-stránky manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológii, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržujeme všetky aktuálne známe technické opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám

Vaše osobné údaje sú použité výhradne pre výpočty horoskopov, numerologických a tarotových analýz a podobných nami ponúkaných služieb. S vašimi osobnými údajmi neobchodujeme, nepredávame ich a ani ich žiadnym iným spôsobom nepredávame tretím stranám. K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci (externé firmy), ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov, voláme ich aj Sprostredkovatelia.

Predávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta sú spracované výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Sprostredkovatelia

Pre zaistenie riadneho chodu spoločnosti Prevádzkovateľa, a poskytnutia kvalitných služieb pre vás, majú prístup k vašim osobným údajom aj špecializovaní poskytovatelia služieb -Sprostredkovateľ. Prevádzkovateľ poveruje Sprostredkovateľaspracúvaním osobných údajov, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (vykonanie úkonov, ktoré slúžia na dosiahnutie účelu spracúvania či už pred začatím spracúvania osobných údajov, alebo v priebehu ich spracúvania):

 • poskytnutia online služieb v rozsahu činnosti astrológov, numerológov, veštenie z kariet a iných podkladov – spojené s počítačovým spracovaním údajov a administratívnymi službami,  
 • poskytnutia služieb v rozsahu činnosti podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov – konzultačné, poradenské a tréningové služby oblasti ľudských zdrojov (koučing),
 • poskytnutia webhostingu a IT služieb,
 • spracovania účtovnej agendy a účtovníctva,

s ktorými máme, samozrejme, uzatvorené korektné zmluvy o spracúvaní osobných údajov a sú v súlade s GDPR.


Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi

Máte právo ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Ďalej máte právo na:

 • opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných údajov,
 • právo na výmaz osobných údajov,
 • právo na obmedzené spracúvanie osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo na oznamovaciu povinnosť prevádzkovateľa v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov.

Ak sa domnievate, že spracovávaním vašich osobných údajov bolo zasiahnuté do vašich práv, máte možnosť obrátiť sa na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


Doba uloženia údajov

Vaše osobné údaje nevyhnutné na vytvorenie objednávky budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvného vzťahu, a ďalej po dobu nevyhnutnú na účely archivovania, ako i zachovania všetkých nárokov z príslušného zmluvného vzťahu v rozsahu podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu 10 rokov. Po uplynutí týchto lehôt budú vaše osobné údaje vymazané. Ostatné osobné údaje (e-mail, telefón, pohlavie, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, hodinu narodenia, miesto narodenia – ak aj nepovinné položky vyplníte v kontaktných formulároch – a história komunikácie) budú uchovávané 3 roky od vašej poslednej objednávky.

Zásady spracúvania osobných údajov

 Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov dodržiava nasledujúce zásady:

 • zásada zákonnosti – osobné údaje spracovávame len zákonným spôsobom a osobitne dbáme na to, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutých osôb a pri ochrane osobných údajov postupujeme v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 • zásada obmedzenia účelu – osobné údaje získavame len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nikdy ich nespracovávame spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.
 • zásada minimalizácie osobných údajov – spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú
 • zásada správnosti – dbáme na to aby nami spracúvané osobné údaje boli správne, podľa potreby ich aktualizujeme a za týmto účelom máme prijaté primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.
 • zásada minimalizácie uchovávania – osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.
 • zásada integrity a dôvernosti – osobné údaje vždy spracúvame iba spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.
 • zásada zodpovednosti – ako prevádzkovateľ pristupujeme zodpovedne k dodržiavaniu základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a vieme tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

Záruka ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia, ktoré sú spracované v dokumentácii k ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ vypracoval bezpečnostnú politiku a smernice upravujúce postup pri spracúvaní osobných údajov s osobitným dôrazom na ochranu práv dotknutých osôb.

Kontaktné údaje

Ak by ste mali k informáciám o spracúvaní osobných údajov akékoľvek otázky či pripomienky, neváhajte sa, prosím, obrátiť na e-mailovú adresu info@numerologia.sk  alebo priamo písomne na adresu spoločnosti.

Tieto zásady spracovania osobných údajov naberajú účinnosť poslednou aktualizáciou 1.3.2024.